หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ความเป็นมา

 

ความเป็นมา

โรงเรยน-022.jpg

โรงเรยน-023.jpg

โรงเรยน-014.jpg

   ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และนักเรียน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา เราจึงได้รับ
รางวัลในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ
ให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของชุมชนย่านรามคำแหงและรามอินทรา
         เราเปิดดำเนินงานในปี พ.ศ.2503 ผู้ริเริ่มในการก่อตั้งโรงเรียน คือ พันโทสมพงศ์ โสมาภา นางวรรณศิริ นันทรักษ์ และนายสมพร โสมาภา นามสกุล “โสมาภา” เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมาจากนามสกุลเดิมของผู้ก่อตั้งก่อนรับพระราชทานว่า “แสงจันทร์” คือ “โสม” แปลว่า “พระจันทร์” ส่วน “อาภา” แปลว่า “แสง” เมื่อนำ 2 คำนี้มาสมาสกัน คือ โสม+อาภา จึงเป็น “โสมาภา” ซึ่งมีความหมายเหมือนเดิม คือ “แสงจันทร์” โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ เดิมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12/1 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (หรือถนนนวมินทร์ในปัจจุบัน) บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 2 หลัง มี 6 ห้องเรียน ในปีแรกรับเฉพาะ นักเรียนระดับอนุบาล ปีต่อมาได้เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้ขยายชั้นเรียนออกไปปีละชั้นตามลำดับ ในปีพุทธศักราช 2510 อาคารไม้หลังแรกได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีห้องเรียน 24 ห้อง แต่เนื่องจาก พื้นที่เดิมไม่สามารถขยายออกไปได้อีก

            ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2531 คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ จึงมีมติให้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง เลขที่ 37/290 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บนพื้นที่ 5 ไร่ 74 ตารางวา    ตัวอาคารเป็นอาคารเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีห้องเรียน 45 ห้อง    มีอาคารประกอบ คือ โรงอาหาร อาคารสหกรณ์ และอาคารบ้านพักครู ปีพุทธศักราช 2538 โรงเรียนได้ขยายเนื้อที่ออกไปอีก 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา และในปีพุทธศักราช 2542 ได้มีการรื้อห้องประชุม  โรงอาหารสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

ชื่ออาคารวรรณศิริ โดยให้

  • ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร, ปัจจุบัน
  • ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง,สระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล,และห้อง Multimedia ส่วน
  • ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมแสงจันทร์ โดยขณะนี้ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  

     โรงเรียนเรียนโสมาภานุสสรณ์  เป็นที่รู้จักในนามสถานศึกษาคุณภาพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503  ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร นักเรียน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา เราจึงได้รับรางวัลในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของชุมชนย่านรามคำแหงและรามอินทรา ความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากปณิธาน และอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างนักเรียนสู่สังคม โดยได้จัดทำโครงสร้างการเรียนการสอนด้วยหลักการพัฒนา 6 ด้าน เพื่อบ่มเพาะศักยภาพของนักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ วินัย วิชาการ และคุณธรรม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รอบด้าน เพื่อสร้างนักเรียนโสมาภานุสสรณ์ ที่เป็นผู้นำสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ

          จากประสบการณ์กว่า 56 ปี ของโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์  “เรา” ได้ให้ความสำคัญและยังคงมุ่งมั่นสืบสานปณิธานให้ก่อเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดี สองความรู้ให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษา เพื่อเป็นเส้นทางก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมต่อไป

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างผู้นำสู่สังคม
(The School of Leadership

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำด้านผู้นำ
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีและเก่ง

คำขวัญ

ยึดมั่นระเบียบ เพียบพร้อมวินัย ใฝ่วิชาการ

คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์