หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > สารจากผู้บริหาร

principle.png
นางสาวพรศรี พัวพิมลศิริ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
 

ยินดีต้อนรับ     

        ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่าน   โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของตระกูล โสมาภา คือ พันโทสมพงศ์ โสมาภา  นางวรรณศิริ นันทรักษ์  และนายสมพร  โสมาภา  ที่จะจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก ๆ  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2503 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลารวมกว่า 60 ปี   โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์  ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนของเรามีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง  ๆ ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สื่ออันทันสมัย แหล่งการเรียนรู้  และมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาตนเองตามความสนใจหรือความถนัด

          ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์  เด็กของโรงเรียนทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในวัยเรียน ได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  และสามารถศึกษาต่อในโรงเรียนที่ตนเองต้องการได้ ความสำเร็จในทุก ๆ ด้านที่ผ่านมาของโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์  เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งดิฉันขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานของเราทุกคน และท้ายที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ

  รู้จักทีมผู้บริหารและคณะครู

 
วันนี้พี่ๆ ป.6 รุ่นที่29 มีเคล็ด(ไม่)ลับ  จะมาบอกน้องๆ ทำอย่างไร จึงจะสามารถสอบเข้า ม.1 ได้  ดูจากสถิติของนักเรียนที่สอบเข้า ม.1  ปีที่แล้ว   น้องๆก็ต้องทำได้  ไปฟังพี่ๆ เล่าประสบการณ์กันดีกว่า...

วันนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับจดหมายแจ้งการเปิดเรียนกิจกรรมทบทวนและกิจกรรมพัฒนาทักษะ (Extra) ภาคเรียนที่ 1/62 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ ให้บุตรหลานเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ สามารถศึกษาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจได้จากไฟล์เอกสารแนบนี้ท่านที่สนใจสามารถ กรอกใบสมัครพร้อมชำระเงินที่ ห้องธุรการภายในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562**(ถ้าชำระด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร)**บางกิจกรรมโรงเรียนจะปิดรับทันที เมื่อนักเรียนสมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่เปิดรับ
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7295388

แจงจดหมายออก.jpg

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์