หนัาหลัก >หลักสูตร

หลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียน โดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจและกระตือรือร้น

   กระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play – based Kindergarten Program ) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และ เล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้  การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ

แผนการสอน คือ การนำวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องทำการสอน ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับเนื้อหา สาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น

ปฐมวัย
Kinder1.jpg

ปฐมวัย (IEP
Kinder.jpg

ระดับประถมศึกษา
IMG_4457.jpg

ระดับประถมศึกษา (IEP)

 

การรับสมัคร :

- รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนห้องละ 25 – 30 คน

(รายละเอียดเพิ่มเติม: สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือ โทร. 0-2729-5388)

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ติดต่อธุรการ โทร. 0-2729-5388


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์