ปฐมวัย

เรียนเล่นอย่างอิสระ เสริมพัฒนาการนอกหลักสูตร เลือกเรียนอย่างที่ต้องการ

กิจกรรมทบทวนบทเรียน

รหัส ชั้น กิจกรรม  ราคา  วัน เวลา เริ่มเรียน ครั้ง หมายเหตุ
    ทบทวน 1 วัน/สัปดาห์      1,000 จันทร์ - ศุกร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 เทอม ทบทวนการบ้าน สอนเสริมเด็กนักเรียน
ท1011 อ.1 ทบทวน 2 วัน/สัปดาห์      1,800 จันทร์ - ศุกร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 เทอม
ท1022 อ.2 ทบทวน 3 วัน/สัปดาห์      2,500 จันทร์ - ศุกร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 เทอม
ท1023 อ.3 ทบทวน 4 วัน/สัปดาห์      3,300 จันทร์ - ศุกร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 เทอม
    ทบทวน 5 วัน/สัปดาห์      4,000 จันทร์ - ศุกร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 เทอม
 

กิจกรรม Extra ด้านวิชาการ

รหัส ชั้น กิจกรรม  ราคา  วัน เวลา เริ่มเรียน ครั้ง หมายเหตุ
E001 อ.1 Easy English       4,200 อังคาร+พฤหัสฯ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 26 รับไม่เกินกลุ่มละ 20 คน
*ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูดออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ
E002 อ.2 Easy English       4,200 อังคาร+พฤหัสฯ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 26
E003 อ.3 Easy English       4,200 อังคาร+พฤหัสฯ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 26
414419 อ.1-3 อ่านคล่องเขียนได้      2,500 พุธ 15.10-16.00 10 มิ.ย 62 13 พัฒนาทักษะการอ่าน

กิจกรรม Extra ด้านศิลปะ

รหัส ชั้น กิจกรรม  ราคา  วัน เวลา เริ่มเรียน ครั้ง หมายเหตุ
414401 อ.2-3 ศิลปะ (เปิดเมื่อมีนักเรียน 8 คนขึ้นไป)      2,000 จันทร์ 15.10-16.00 4 มิ.ย 62 13 เรียนรู้เกียวกับการวาดภาพระบายสี ฝึกกล้ามเนื้อมือให้เแข็งแรง
414406 อ.2-3 นาฎศิลป์ (รับ 36 คน ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงิน)      1,500 ศุกร์ 15.10-16.00 7 มิ.ย 62 13 มีทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ , เรียนรู้จังหวะต่างๆในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่
414415 อ.2-3 Dance for Kids
(เปิดสอนเมื่อมีนักเรียน 8 คนขึ้นไป)
     3,000 จันทร์+พุธ 15.10-16.00 6 มิ.ย 62 26 ให้ฝึกการกล้าแสดงออก,มีความมั่นใจ  และนักเรียนจะได้ความสนุกสานเพลิดเพลิน
414409 อ.2-3 บัลเลต์      4,000 พุธ 15.10-16.00 5 มิ.ย 62 13 เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทาบัลเล่ต์,กล้าแสดงออก

กิจกรรม Extra ด้านดนตรี

รหัส ชั้น กิจกรรม  ราคา  วัน เวลา เริ่มเรียน ครั้ง หมายเหตุ
414609 อ.2-3 Keyboard
(แบ่งกลุ่มตามพื้นฐานของเด็ก )
*โดยทดสอบในวันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 15.10 -16.00 น. ที่ห้องดนตรีสากล กลุ่มละ 8-15 คน
     2,800 จันทร์

หรือ

พุธ
15.10-16.00  10 มิ.ย 62

หรือ

5 มิ.ย 62
13 ฝึกพื้นฐานทางด้านคีย์บอร์ด  และได้มีการพัฒนาทั้ง 4 ด้านของเด็กนักเรียน  คือการร้อง  การฟัง  การเรียนรู้   และทางด้านร่างกาย

กิจกรรม Extra ด้านกีฬา

รหัส ชั้น กิจกรรม  ราคา  วัน เวลา เริ่มเรียน ครั้ง หมายเหตุ
414801 อ.2-3 ฟุตบอล(กลุ่มละ 30 คน เริ่มที่กลุ่ม 1 หากเกิน 30 คน นักเรียนต้องมาเรียนในกลุ่ม 2  การเรียนลำดับนับจากลำดับที่ชำระเงิน)      1,500 ศุกร์ 15.10-16.00 7 มิ.ย. 62 13 เป็นการฝึกเตะท่าต่างๆ   เรียนรู้การเลี้ยงบอล
การเตะด้วยหลังเท้า  การยิงประตู  และการ
ช่วยเหลือตนเองในขณะที่เล่น
ฟุตบอลในสนาม
414801 อ.2-3 ฟุตบอล(กลุ่มละ 30 คน เริ่มที่กลุ่ม 1 หากเกิน 30 คน นักเรียนต้องมาเรียนในกลุ่ม 2  การเรียนลำดับนับจากลำดับที่ชำระเงิน)      1,500 ศุกร์ 16.00-16.50 7 มิ.ย. 62 13
414033 อ.2-3 ฟุตบอล 2,500 เสาร์ 10.00 - 11.30 น. 8 มิ.ย. 62 13 เปิดสอนเมื่อมีนักเรียน กลุ่มละ 8 คน
414808 อ.2-3 เทควันโด (เปิดสอนเมื่อมีนักเรียน 8 คน)      2,200 อังคาร 15.10-16.00 4 มิ.ย. 62 16 ทักษะการฝึกเบื้องต้น,เตรียมความพร้อมให้กับ
ร่างกาย,การเตะ,การป้องกันตัวเบื้องต้น
414808 อ.2-3 เทควันโด (เปิดสอนเมื่อมีนักเรียน 8 คน) 2,200 เสาร์ 10.00-11.30 น. 8 มิ.ย. 62 13 ทักษะการฝึกเบื้องต้น,เตรียมความพร้อมให้กับ
ร่างกาย,การเตะ,การป้องกันตัวเบื้องต้น

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์