หนัาหลัก >หลักสูตร > ปฐมวัย > หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

590902_01_044.jpg


หลักสูตรปฐมวัย

ภาคปกติจัดการเรียนรู้ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา  โดยเน้นการสอนแบบ Project Approach ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
 
Kinder.jpg


หลักสูตรปฐมวัย (IEP)

เปิดสอนในระดับ อ.2-3 โดยนักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา  สัปดาห์ละ 7 คาบเรียนและพบครูต่างชาติและครูประจำชั้นทุกวัน โดยการเรียนการสอนจะเน้นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับครูผู้สอน ทักษะการฟัง การพูด และอ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

ถนน รามคำแหง
แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์: 02 729 5388  
โทรสาร 02 373 2830
 


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์