หนัาหลัก >หลักสูตร > ประถมศึกษา > โปรแกรมและหลักสูตร

โปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

Pratom.jpg

ระดับประถมศึกษา (ภาคปกติ)

   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และการเรียนการ โดยออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนและมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะ หรือคำนิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน
IEP.jpg

หลักสูตร Intensive English Program

  สำหรับ Intensive English Program (โปรแกรม IEP) เน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่าน เขียนและวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกายให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ภูมิใจในชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์และมีความพร้อมในการเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

ถนน รามคำแหง
แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240   
โทรศัพท์: 02 729 5388  
โทรสาร 02 373 2830


ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์