หนัาหลัก >การรับสมัคร > ข้อมูลการสมัครเรียน

 

ข้อมูลการสมัครเรียน

ระดับปฐมวัย

- รับตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป
- การสมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
- เอกสารครบกรอกใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
 

ระดับประถมศึกษา

- รับนักเรียนตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป มีใบรับรองจากชั้นเรียนเดิม
- เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 
  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
  • บัตรประชาชน บิดา มารดา
  • รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 4 รูป
- เอกสารครบกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร 300 บาท
 

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์