หนัาหลัก >การรับสมัคร > ลงทะเบียนเรียน

 

ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน ติดต่อฝ่ายธุรการในเวลาทำการ 

 1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
  • สูติบัตร
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
  • บัตรประชาชน บิดา มารดา
  • รูปนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 4 รูป 
 2. กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร 300 บาท
 3. ทำการประเมิน
  • ระดับปฐมวัยประเมินโดยครูปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา ทำแบบข้อสอบ 3 วิชา  คณิตฯ ไทย อังกฤษ
  • แจ้งผลการประเมิน
 4. เมื่อนักเรียนผ่านการประเมิน นัดชำระค่าเล่าเรียนสัปดาห์ถัดไป

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์   |    แผนผังเว็บไซต์